Algemene Voorwaarden

Lukassen EMC Nalatenschapscoaching en Lukassen EMC Coaching & Advies

 

Algemene Voorwaarden
Lukassen EMC  Coaching & Advies tevens handelend onder de naam:
Lukassen EMC Nalatenschapscoaching
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56882866.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Lukassen EMC: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Lukassen EMC Coaching & Advies, tevens handelend onder de naam Lukassen EMC Nalatenschapscoaching.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Lukassen EMC de opdracht voor de diensten verstrekt.
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit dan wel direct verband houden met de opdracht, waaronder begrepen coaching, advies, training, cursussen en andere vormen van begeleiding, een en ander in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Lukassen EMC tot het verlenen van diensten door Lukassen EMC ten behoeve van Opdrachtgever.
Coachee: degene die deelneemt aan een coachingstraject, training, cursus of aanverwante werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij Lukassen EMC Diensten aanbiedt of levert.
2.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Lukassen EMC derden worden betrokken.
3.  Eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Lukassen EMC uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4.  Lukassen EMC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Met uitzondering van wijzigingen van ondergeschikt belang, zijn wijzigingen van deze algemene voorwaarden slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Lukassen EMC.
5.  Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Lukassen EMC treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
7.  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
8.  Indien Lukassen EMC gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Lukassen EMC om alsnog directe en strikte naleving te eisen.

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten
1.  Alle door Lukassen EMC gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtgever is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur aan Lukassen EMC is bevestigd.
2.  De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van Opdrachtgever.
3.  Offertes zijn gebaseerd op de bij Lukassen EMC beschikbare informatie.
4.  De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Lukassen EMC hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Lukassen EMC een tussen Opdrachtgever en Lukassen EMC gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen 10 werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
5.  Als de tussen partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.  Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1.  Iedere Overeenkomst leidt voor Lukassen EMC tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Lukassen EMC gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Lukassen EMC verlangd kan worden.
2.  In alle gevallen waarin Lukassen EMC dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om, in overleg met Opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3.  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lukassen EMC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, volledig en tijdig aan Lukassen EMC worden verstrekt. Indien dit niet tijdig gebeurt, heeft Lukassen EMC het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.  Lukassen EMC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als Lukassen EMC is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.  Wanneer Lukassen EMC de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal in overleg met alle betrokkenen worden vastgesteld wat ieders taak is. Lukassen EMC aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
6. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Lukassen EMC een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Lukassen EMC op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Lukassen EMC de Overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
2.  Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Lukassen EMC zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.  Indien wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Lukassen EMC de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Lukassen EMC daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding of wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Geheimhouding
1.  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Lukassen EMC draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
2.  Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Lukassen EMC en Coachee plaatsvinden worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
Lukassen EMC zal dan ook niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
3.  Lukassen EMC is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

Artikel 7. Honorarium en kosten
1.  Het honorarium van Lukassen EMC bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Lukassen EMC gewerkte tijdseenheid, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.  Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, declaraties van ingeschakelde derden.
3.  Lukassen EMC kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt.
Lukassen EMC heeft, telkens wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Lukassen EMC heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4.  Lukassen EMC behoudt zich het recht voor in overleg met de Opdrachtgever de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
Voorts mag Lukassen EMC het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Lukassen EMC, dat in redelijkheid niet van Lukassen EMC mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Lukassen EMC zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen en daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8. Betaling
1.  Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Lukassen EMC aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2.  Lukassen EMC is gerechtigd om aan Opdrachtgever het over een kalendermaand verschuldigde honorarium maandelijks te declareren.
3.  Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Lukassen EMC gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten, zonder dat Lukassen EMC daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
Lukassen EMC zal Opdrachtgever van zijn eventuele voornemen tot opschorting van de Diensten dan wel beëindiging van de Overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.
3.  Ingeval van betalingsverzuim is Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
4.  Ingeval Lukassen EMC invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten en honoraria van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders, notarissen en/of advocaten.
5.  In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering natuurlijke personen, beslag of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Lukassen EMC en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Lukassen EMC onmiddellijk opeisbaar zijn.
6.  Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langs openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1.  Lukassen EMC is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of in het kader van deze Overeenkomst gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot presentaties, readers, documenten, modellen, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.
2.  De in het vorige lid genoemde producten mogen zonder schriftelijke toestemming van Lukassen EMC noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door Opdrachtgever en/of Coachee worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld, anders dan voor het doel waarvoor ze door Lukassen EMC verstrekt zijn.
3.  Lukassen EMC is gerechtigd om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1.  Indien Lukassen EMC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Lukassen EMC gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lukassen EMC en/of haar ongeschikte(n).
2. Indien Lukassen EMC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lukassen EMC beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van Lukassen EMC.
Indien de verzekeraar van Lukassen EMC niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Lukassen EMC beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3.  Lukassen EMC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Lukassen EMC kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
4.  Lukassen EMC zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Lukassen EMC is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever c.q. Coachee verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
5.  Opdrachtgever vrijwaart Lukassen EMC tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Lukassen EMC en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.
6.  Eventuele aanspraken als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever c.q. Coachee zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 11. Persoonsgegevens
Door het aangaan van een Overeenkomst met Lukassen EMC wordt aan Lukassen EMC toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Lukassen EMC uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden
1. Een particulier/individueel coachings- of adviesgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst.
Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Lukassen EMC gerechtigd om 70% van het afgesproken tarief in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen Coachee niet op het geplande gesprek verschijnt zonder afmelding, wordt het volledige tarief gehanteerd.
2.  In geval van annulering van een cursus, training, coachingstraject en aanverwante diensten door Opdrachtgever c.q. Coachee, gelden de volgende regelingen:
a.  annulering dient schriftelijk te geschieden per aangetekend verzonden brief.
b.  annulering door Opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van de betreffende cursus, training, coachingstraject of aanverwante dienst kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag  van de cursus, training, coachingstraject of aanverwante diensten te voldoen.
c.  bij annulering binnen 6 weken tot en met 4 weken voor aanvang van de betreffende cursus, training, coachingstraject of aanverwante dienst, is Lukassen EMC gerechtigd om 50 % van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken, of wanneer de cursus, training, coachingstraject of aanverwante dienst reeds is gestart, het volledige bedrag.
d.  ongeacht het aantal weken waarbinnen Opdrachtgever een cursus, training, coachingstraject of aanverwante dienst annuleert, is Lukassen EMC gerechtigd om de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening te brengen.
3.  Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Coachee na  aanvang van de cursus, training, coachingstraject of aanverwante dienst, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Lukassen EMC, anders rechtvaardigen.
4.  Indien Lukassen EMC, om wat voor reden dan ook, besluit dat een cursus, training,  coachingstraject of aanverwante dienst geen doorgang kan vinden dan wel naar een latere datum dient te worden verplaatst, stelt Lukassen EMC de Opdrachtgever schriftelijk tijdig van haar voornemen op de hoogte.
In geval van annulering door Lukassen EMC heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde (cursus-/trainings)gelden. In geval van verplaatsing wordt de Coachee automatisch aangemeld voor deze nieuwe datum en vindt annulering en restitutie van reeds betaalde gelden slechts plaats na verzoek hiertoe van Opdrachtgever.
5.  Lukassen EMC heeft het recht om een (cursus-/trainings)locatie te wijzigen wanneer er minder of meer deelnemers worden aangemeld c.q. aanwezig zijn dan verwacht.
Lukassen EMC gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers c.q. Opdrachtgever over de doorgang, annulering of verplaatsing van een cursus, training of aanverwante dienst.
6.  Lukassen EMC heeft het recht om zonder opgave van redenen de cursus, training, coachingstraject of aanverwante dienst te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Coachee weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Lukassen EMC betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
7.  Als één van partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de Overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is.
De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
In het geval Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is Lukassen EMC gerechtigd de Overeenkomst terstond te beëindigen, waarbij haar vorderingen op Opdrachtgever direct opeisbaar worden.

Artikel 13. Overmacht/Ontbinding Overeenkomst
1.  In geval van overmacht is Lukassen EMC niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden teneinde een alternatieve manier tot invulling van de Overeenkomst te vinden.
Onder overmacht wordt in dit verband onder meer verstaan: omstandigheden welke buiten de invloedssfeer van Lukassen EMC liggen en/of waarvan Lukassen EMC bij het sluiten van de Overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, en/of wanneer Lukassen EMC vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
2.  Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Lukassen EMC tot aan dat moment te voldoen. Lukassen EMC is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de Overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
3.  Lukassen EMC is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4.  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lukassen EMC op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Lukassen EMC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
1.  Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Lukassen EMC en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2.  Indien Lukassen EMC en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in onderling overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
3.  Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie waar Lukassen EMC gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden
1.  Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
2.  Deze algemene voorwaarden zijn gratis op te vragen bij Lukassen EMC en zijn tevens te bekijken op www.lukassenemc.nl

Vastgesteld te Dordrecht op 7 januari 2015.
Gewijzigd op 5 mei 2020.

.

.